A a, k, a, r, a, t, n, y, i, l, v, �, �, n, �, �, t, �, �, s betűkből az alábbi szavak rakhatók ki:

10- szavak betűkből  (1)

siratatlan (10)

9- szavak betűkből  (3)

ivartalan (11)kisantant (9)nyaraltat (12)

8- szavak betűkből  (4)

laktanya (11)nyaranta (11)sarkalat (8)siratlan (8)

7- szavak betűkből  (18)

akarati (7)alaktan (7)alakvas (9)alantas (7)alattas (7)antikva (9)anyakas (10)artista (7)kanalas (7)karvaly (15)kivasal (9)latrina (7)nyalint (10)ravatal (9)statika (7)svartli (9)tanyasi (10)tavalyi (15)

6- szavak betűkből  (34)

akarat (6)alanti (6)alanyi (9)alatta (6)alatti (6)alkati (6)antant (6)aranka (6)intakt (6)kantin (6)kanyar (9)karnis (6)katlan (6)kattan (6)kinyal (9)kitart (6)latyak (14)lavina (8)nyakal (9)nyakas (9)nyalka (9)nyaral (9)nyilas (9)nyitva (11)sarkal (6)satnya (9)satyak (14)sityak (14)tanyai (9)tavaly (14)trakta (6)valaki (8)vasalt (8)vaskar (8)

5- szavak betűkből  (60)

alaki (5)alant (5)alany (8)alatt (5)alkar (5)alkat (5)altat (5)annak (5)annyi (8)antik (5)anyai (8)arany (8)attak (5)atyai (13)iklat (5)iktat (5)ittas (5)kalit (5)kanna (5)kanta (5)katat (5)kavar (7)kivan (7)kvart (7)kvint (7)kvitt (7)lakat (5)lakta (5)lanka (5)laska (5)latin (5)lista (5)naiva (7)rakat (5)riska (5)ritka (5)rival (7)salak (5)sarki (5)sirat (5)skart (5)start (5)takar (5)taksa (5)tanti (5)tanya (8)tarka (5)tasak (5)tavas (7)tiara (5)tinta (5)vakar (7)vaksi (7)varas (7)varsa (7)vasal (7)vatat (7)vatta (7)vitat (7)vitla (7)

4- szavak betűkből  (44)

akar (4)akna (4)akta (4)alak (4)anya (7)arat (4)atka (4)atya (12)avar (6)avas (6)avat (6)ikra (4)inal (4)inas (4)inka (4)irat (4)irka (4)ital (4)itat (4)ivar (6)kani (4)kari (4)kinn (4)kint (4)kisa (4)kitt (4)kral (4)lant (4)link (4)naiv (6)nana (4)nyak (7)nyal (7)nyit (7)rian (4)sark (4)tank (4)tara (4)tart (4)tata (4)tavi (6)tilt (4)vala (6)vita (6)

3- szavak betűkből  (25)

aki (3)akt (3)alt (3)ara (3)ily (9)int (3)irt (3)itt (3)kan (3)kar (3)kas (3)kis (3)lak (3)lat (3)lik (3)rak (3)sav (5)tan (3)tar (3)tat (3)tik (3)vak (5)van (5)var (5)vas (5)

2- szavak betűkből  (10)

al (2)is (2)ki (2)la (2)ly (8)na (2)ni (2)ny (5)ti (2)ty (10)